Name: Mouneyres, Sarbazan
Lat/lon: 44.019503 -0.311148
Country: FR
Administrative code: 40288
Canonical uri: http://francia.ahlfeldt.se/places/18596

Same As: Francia:places=18596 , GeoNames=2976047 , Pleiades=249912

See also: pecs=sarbazan